Polityka jakośći

 

Polityka Jakości i Polityka Środowiskowa

 

„Drut-Plast” Fabryka Kabli i Przewodów Sp. z o.o. przestawia cele środowiskowe oraz cele jakości i zobowiązuje się do ich przestrzegania w każdym aspekcie swojej aktywności gospodarczej.

 

MISJA FIRMY:

Gwarantujemy wysoki poziom zadowolenia klientów, poprzez oferowanie wyrobów o wysokiej jakości, konkurencyjnej cenie i terminowej realizacji.

 

DEWIZA FIRMY:

Wysoką jakość osiągamy, gdy wraca do nas Klient, a nie wyrób.Polityka Środowiskowa – Deklarujemy:

 1. korzystanie ze źródeł energii i zasobów naturalnych.
 2. Tworzenie warunków sprzyjających budowaniu świadomości i postaw proekologicznych.
 3. Przestrzeganie i poszanowanie prawa ochrony środowiska i innych mających zastosowanie wymagań.
 4. Publiczne informowanie o podejmowanych działaniach proekologicznych.
 5. Aktywne doskonalenie systemu zarządzania środowiskowego.
 6. Uwzględnianie dbałości o środowisko naturalne we wszystkich podejmowanych decyzjach i działaniach.
 7. Podejmowanie działań w celu zapobiegania powstawaniu zanieczyszczeń.

 

Naszą działalność prowadzimy, dążąc do wyeliminowania lub zminimalizowania negatywnego wypływu na środowisko naturalne z pełnym poszanowaniem prawa ochrony środowiska.


Polityka Jakości – Deklarujemy:

 1. Ciągłe i systematyczne podnoszenie jakości i konkurencyjności naszych wyrobów oraz sposobów ich wytwarzania.
 2. Umacnianie zaufania do naszych wyrobów i do naszej firmy jako wiarygodnego i solidnego partnera.
 3. Zwiększanie stopnia zadowolenia naszych Klientów oraz ciągły rozwój wyrobów.
 4. Wdrażanie w naszej organizacji nowych programów i standardów wynikających z potrzeb i oczekiwań obecnych i potencjalnych Klientów.
 5. Eliminowanie naszych błędów poprzez analizę wskaźnika reklamacji Klientów.
 6. Umacnianie silnej pozycji na rynku poprzez ciągłą modernizację parku maszynowego, wprowadzanie nowych technologii i uruchamianie produkcji nowych asortymentów przy pełnym zaangażowaniu wszystkich pracowników.
 7. Zaopatrywanie się u dostawców gwarantujących surowce o uzgodnionym poziomie jakości.
 8. Ciągłe podnoszenie kwalifikacji personelu poprzez odpowiedni system edukacyjny i motywacyjny.
 9. Aktywne doskonalenie systemu zarządzania jakością.


Odpowiedzialność:

 1. Odpowiedzialność za zmotywowanie do działań na rzecz jakości wszystkich pracowników ponosi Zarząd.
 2. Odpowiedzialność za zapewnienie odpowiednich zasobów umożliwiających osiąganie wytyczonych celów jakości ponosi Zarząd.
 3. Odpowiedzialność za utrzymanie i doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania ponosi Pełnomocnik Zarządu ds. ZSZ.
 4. Każdy pracownik zobowiązuje się do ciągłego podnoszenia jakości na swoim stanowisku pracy.

 

Środkiem realizacji wyżej wymienionych celów będzie odpowiednio skonstruowany ZSZ oparty na normie PN-EN ISO 9001 i PN-EN ISO 14001.

 

Za klucz do sukcesu traktuje się identyfikowanie pracowników z Polityką Jakości Przedsiębiorstwa.

 

Prezes Barbara Kijak

Zastępca Prezesa Dariusz Zaporowski