1/02/RPOWZ 1.1 /2021 na „USŁUGĘ NAJMU TRZECH ZESPOŁÓW KOMPUTEROWYCH WRAZ Z DOSTAWĄ”

 

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY DOSTAWY W ZWIĄZKU Z ZAPYTANIEM OFERTOWYM nr 1/02/RPOWZ 1.1 /2021 na „USŁUGĘ NAJMU TRZECH ZESPOŁÓW KOMPUTEROWYCH WRAZ Z DOSTAWĄ.

POZNAŃ, 31.03.2021r.

W toku procedury otrzymano oferty od:

  1. AGATHOS Arkadiusz Dyrda
  2. Bartosz Bęben – VISYS

 

Na wykonawcę zamówienia została wybrana firma AGATHOS Arkadiusz Dyrda, oferująca najatrakcyjniejsza cenę.

 


  

INFORMACJA O ZMIANIE W TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 1/02/RPOWZ 1.1 /2021 na „USŁUGĘ NAJMU TRZECH ZESPOŁÓW KOMPUTEROWYCH WRAZ Z DOSTAWĄ.

 

W dniu 22.03.2021 roku do Zapytania ofertowego nr. nr 1/02/RPOWZ 1.1 /2021 na „USŁUGĘ NAJMU TRZECH ZESPOŁÓW KOMPUTEROWYCH WRAZ Z DOSTAWĄ” wprowadza się następujące zmiany:

 

1. Zmianie ulega treść punktu nr 6:

Było „Oferty należy składać w formie pisemnej do dnia 22.03.2021 r.”

Jest „Oferty należy składać w formie pisemnej do dnia 26.03.2021 r.”

 

2. Zmianie ulega treść punktu nr 8.

BYŁO: Otwarcie i ocena ofert nastąpi dnia 23.03.2021 r. w siedzibie Zamawiającego.

JEST: Otwarcie i ocena ofert nastąpi dnia 29.03.2021 r. w siedzibie Zamawiającego.

 

Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

Załączniki:

  1. „Informacja o wydłużeniu terminu składania ofert”

 


 

ciag z efsii poziom kolor2

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw; Typ projektu 2 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw ukierunkowane na wdrożenie wyników prac B+R w działalności gospodarczej; Tytuł projektu: „Opracowanie autonomicznego i inteligentnego systemu zdalnego monitorowania i zabezpieczenia przed nieuprawnionym wtargnięciem obszarów wielkopowierzchniowych, z wykorzystaniem technologii światłowodowych i bezzałogowych statków powietrznych”. Numer projektu: RPZP.01.01.00‑32‑0025/20

POZNAŃ, 19.02.2021

 

Zamawiający:
"DRUT-PLAST CABLES" Sp. z o.o.
ul. GEN TADEUSZA KUTRZEBY, nr 16 G, lok. 137,
61-719, POZNAŃ,
POLSKA
REGON: 300325900,
NIP: 7811787233
KRS: 0000260377

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/02/RPOWZ 1.1 /2021 na „USŁUGĘ NAJMU TRZECH ZESPOŁÓW KOMPUTEROWYCH WRAZ Z DOSTAWĄ”

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT W ODPOWIEDZI NA PRZEDMIOTOWE ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGĘ NAJMU TRZECH ZESPOŁÓW KOMPUTEROWYCH WRAZ Z DOSTAWĄ”, ZGODNIE Z OPISEM PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAWARTYM W ZAŁĄCZNIKU NR 4 DO NINIEJSZEGO ZAPYTANIA OFERTOWEGO.

 

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe.
  2. Załącznik nr 1 – Wzór oferty.
  3. Załącznik nr 2 – Wzór umowy na dostawę przedmiotu zamówienia.
  4. Załącznik nr 3 – Wzór oświadczenia o braku powiązań wykonawcy z zamawiającym.
  5. Załącznik nr 4 – Opis przedmiotu zamówienia
  6. Załącznik nr 5 – Wzór oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu.

Zapytanie ofertowe jest też dostępne na stronie: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/33162