ZAPYTANIE OFERTOWE 1/03/RPOWZ 1.1/2022

 

ciag z efsii poziom kolor2


POZNAŃ, 14.03.2022 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/03/RPOWZ 1.1/2022 na „DOSTAWĘ URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OSPRZĘTU POMOCNICZEGO”

W związku z realizacją przez Firmę DRUT-PLAST CABLES Sp. z o.o..  projektu pod nazwą Opracowanie autonomicznego i inteligentnego systemu zdalnego monitorowania i zabezpieczenia przed nieuprawnionym wtargnięciem obszarów wielkopowierzchniowych, z wykorzystaniem technologii światłowodowych i bezzałogowych statków powietrznych” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 1 Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie; Działanie 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw; Typ projektu 2 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw ukierunkowane na wdrożenie wyników prac B+R w działalności gospodarczej.;  ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT W ODPOWIEDZI NA PRZEDMIOTOWE ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OSPRZĘTU POMOCNICZEGO.

 

Załączniki:

  1. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/03/RPOWZ 1.1/2022
  2. Załącznik nr 1 – Wzór oferty.
  3. Załącznik nr 2 – Wzór umowy na dostawę przedmiotu zamówienia.
  4. Załącznik nr 3 – Wzór oświadczenia o braku powiązań wykonawcy z zamawiającym.
  5. Załącznik nr 4 – Opis przedmiotu zamówienia
  6. Załącznik nr 5 – Wzór oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu

Przedmiotowe zapytanie ofertowe dostępne jest również na stronie:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/98392

 


 

Rozstrzygnięcie ogłoszenia - 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/03/RPOWZ 1.1/2022 na „DOSTAWĘ URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OSPRZĘTU POMOCNICZEGO”