ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/04/RPOWZ 1.1/2022

 

ciag z efsii poziom kolor2


POZNAŃ, 27.04.2022 r.

  

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/04/RPOWZ 1.1/2022 na „DOSTAWĘ TRZECH KABLI ŚWIATŁOWODOWYCH W RÓŻNYCH KONFIGURACJACH PROJEKTOWYCH”

W związku z realizacją przez Firmę DRUT-PLAST CABLES Sp. z o.o..  projektu pod nazwą Opracowanie autonomicznego i inteligentnego systemu zdalnego monitorowania i zabezpieczenia przed nieuprawnionym wtargnięciem obszarów wielkopowierzchniowych, z wykorzystaniem technologii światłowodowych i bezzałogowych statków powietrznych” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 1 Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie; Działanie 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw; Typ projektu 2 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw ukierunkowane na wdrożenie wyników prac B+R w działalności gospodarczej.;  ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT W ODPOWIEDZI NA PRZEDMIOTOWE ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ TRZECH KABLI ŚWIATŁOWODOWYCH W RÓŻNYCH KONFIGURACJACH PROJEKTOWYCH

 

Załączniki:

 1. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/04/RPOWZ 1.1/2022
 2. Załącznik nr 1 – Wzór oferty.
 3. Załącznik nr 2 – Wzór umowy na dostawę przedmiotu zamówienia.
 4. Załącznik nr 3 – Wzór oświadczenia o braku powiązań wykonawcy z zamawiającym.
 5. Załącznik nr 4 – Opis przedmiotu zamówienia - załączniki do opisu przedmiotu zamówienia zostaną przekazane po otrzymaniu oświadczenia o zachowaniu poufności zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego zapytania ofertowego i warunkami wskazanymi w punkcie 4.7 niniejszego zapytania ofertowego.
 6. Załącznik nr 5 – Wzór oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu 
 7. Załącznik nr. 6. wzór oświadczenia Wykonawcy o zachowaniu poufności.

Przedmiotowe zapytanie ofertowe dostępne jest również na stronie:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/105994

 


 

 

„Aktualizacja zapytania ofertowego z dnia 04.05.2022”

Załączniki:

 1. ANEKS nr 1. DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 1/04/RPOWZ 1.1/2022
 2. Załącznik nr 1 – Wzór oferty – obowiązuje od 04.05.2022.
 3. Załącznik nr 4 – Opis przedmiotu zamówienia – obowiązuje od 04.05.2022.

 


 

 

„Aktualizacja zapytania ofertowego z dnia 11.05.2022”

Załączniki:

 1. ANEKS nr 2. DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 1/04/RPOWZ 1.1/2022